Zrušení spolku s likvidací

Proces zrušení spolku s likvidací je podrobně upraven ve zvláštních ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konkrétně
ust. § 269 – § 273). V otázkách, které nejsou tímto zákonem upraveny, se použijí obecná ustanovení o likvidaci právnických osob
(§ 187 – § 209 občanského zákoníku).

Postup zrušení spolku s likvidací

V první fázi rozhodne nejvyšší orgán o zániku spolku, jmenuje likvidátora a určí, jak bude naloženo s případným likvidačním zůstatkem.

Nejvyšší orgán spolku (nejčastěji členská schůze nebo valná hromada, pokud stanovy neurčí jinak) rozhodne o dobrovolném zániku spolku s likvidací. Tzn. vyrovnání všech závazků a jmenování likvidátora, který povede celý likvidační proces. Zároveň se uvede přídomek „v likvidaci“ k názvu spolku.

Likvidátor podá návrh na zápis změn zapsaných údajů o zániku spolku a probíhající likvidaci do spolkového rejstříku.

Údaj o právě probíhající likvidaci spolku nechá zvolený likvidátor zapsat ve veřejném rejstříku prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře.
Jakmile je vstup spolku do likvidace zapsaný ve spolkovém rejstříku, zažádá likvidátor o zákonné zveřejnění tohoto údaje v Obchodním věstníku dle předepsané legislativy.
Likvidátor dále provede soupis veškerého jmění spolku, vyrovná případné závazky a pohledávky spolku.

Ve druhé fázi likvidátor podá návrh na výmaz spolku ze spolkového rejstříku.

Po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění v obchodním věstníku podá likvidátor řádný návrh na výmaz spolku ze spolkového rejstříku společně s dalšími dokumenty (konečná zpráva o průběhu likvidace, potvrzení příslušného správce daně a souhlas s výmazem spolku ze spolkového rejstříku, závěrečná rozvaha a VZZ, soupis jmění spolku apod.). Návrh na výmaz spolku se opět vytvoří prostřednictvím inteligentního formuláře na stránkách www.justice.cz.

Úplný a především přesný seznam všech listin, které soudy pro výmaz spolku vyžadují, k dispozici není. Dle našich zkušeností se praxe soudů trošku liší. Pokud nějaký dokument chybí, soud si ho vyžádá k doplnění prostřednictvím zaslaného usnesení.

Rádi pro vás připravíme veškeré podklady nutné k likvidaci a výmazu vašeho spolku ze spolkového rejstříku.

Kontaktujte nás

774 101 554

info@registracespolku.cz

Další informace