Zrušení spolku s likvidací

Proces zrušení spolku s likvidací je podrobně upraven ve zvláštních ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konkrétně
ust. § 269 – § 273). V otázkách, které nejsou tímto zákonem upraveny, se použijí obecná ustanovení o likvidaci právnických osob
(§ 187 – § 209 občanského zákoníku).

Cena za likvidaci spolku je 9500 Kč.

Postup zrušení spolku s likvidací

V první fázi rozhodne nejvyšší orgán o zrušení spolku, jmenuje likvidátora a určí, jak bude naloženo s případným likvidačním zůstatkem.

Nejvyšší orgán spolku (nejčastěji členská schůze nebo valná hromada, pokud stanovy neurčí jinak) rozhodne o zrušení spolku s likvidací. Tzn. vyrovnání všech závazků a jmenování likvidátora, který povede celý likvidační proces. Zároveň se uvede přídomek „v likvidaci“ k názvu spolku.

Likvidátor podá návrh na zápis změn zapsaných údajů spolku a probíhající likvidaci do spolkového rejstříku.

Údaj o právě probíhající likvidaci spolku nechá zvolený likvidátor zapsat ve veřejném rejstříku prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře.
Jakmile je vstup spolku do likvidace zapsaný ve spolkovém rejstříku je současně zveřejněno oznámení o vstupu spolku do likvidace ve sbírce listin. Od doby zveřejnění běží zákonná lhůta tohoto zveřejnění, a to po dobu nejméně 3 měsíců a dvou týdnů. Likvidátor dále provede soupis veškerého jmění spolku, vyrovná případné závazky a pohledávky spolku.

Ve druhé fázi likvidátor podá návrh na výmaz spolku ze spolkového rejstříku.

Po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění ve sbírce listin podá likvidátor řádný návrh na výmaz spolku ze spolkového rejstříku společně s dalšími dokumenty (konečná zpráva o průběhu likvidace, potvrzení příslušného správce daně a souhlas s výmazem spolku ze spolkového rejstříku, závěrečná rozvaha a VZZ, soupis jmění spolku apod.). Návrh na výmaz spolku se opět vytvoří prostřednictvím inteligentního formuláře na stránkách www.justice.cz.

Úplný a především přesný seznam všech listin, které soudy pro výmaz spolku vyžadují, k dispozici není. Dle našich zkušeností se praxe soudů trošku liší. Pokud nějaký dokument chybí, soud si ho vyžádá k doplnění prostřednictvím zaslaného usnesení.

Rádi pro vás připravíme veškeré podklady nutné k likvidaci a výmazu vašeho spolku ze spolkového rejstříku.

Neváhejte nás kontaktovat